Radonový průzkum a měření v budovách

Měření radonu v ovzduší budov provádím většinou pro potřeby stavebníků před kolaudací staveb. Bývá to jedním z dokladů předkládaných stavebním úřadům u staveb na pozemcích s jiným než nízkým radonovým indexem. K výsledkům se můžeme dobrat různými způsoby.

Základní měření jsou:

  • Změření roční průměrné hodnoty (je-li dostatek času, dáváme tomuto měření přednost). Používají se zejména tzv. stopové detektory, které se do budovy instalují na dobu 1 roku. Tyto detektory můžete buď koupit v SÚJCHBO Kamenná, nebo se zúčastnit bezplatného průzkumu ČR organizovaného státem za dohodnutých podmínek (viz Státní program vyhledávání budov).
  • Změření týdenní průměrné hodnoty (zejména pokud zjištění výsledku spěchá). Je to nejčastější metoda měření „ke kolaudaci“. Provádí se za tzv.konzervativních podmínek (uzavřené místnosti, omezené větrání). Metodika stanovuje minimální počet měřených místností : všechny pobytové místnosti v přímém kontaktu s podložím, alespoň třetina pobytových místností v druhém nadzemním podlaží a alespoň jedna pobytová místnost v každém dalším nadzemním podlaží.

Radonový průzkum Měření radonu v budovách

Kontinuální měření

Provádím přístrojem RADIM 5B. Přístroj měří bezhlučně v hodinovém intervalu a jeho výsledkem je křivka závislosti OAR na čase.

Radonový index Měření radonu v budovách

Podrobná analýza zdrojů Rn v budově – radonová diagnostika

Je soubor měření, při nichž vyhledávám zdroje radonu (např. se zjišťuji radonové riziko základových půd pod objektem), cesty šíření radonu v budově, posuzuji těsnost základové konstrukce proti pronikání radonu apod. Cílem je získat podklady pro návrh rozumného protiradonového opatření.

Měření radonu v ovzduší budov

Česká republika má vzhledem k poměrně vysokému obsahu radia Ra226 v horninách jedny z největších průměrnýchkoncentrací radonu v bytech v Evropě.

Jak lze zjistit, kolik je radonu ve stávajícím domě?

Zjištění obsahu radonu v budově je poměrně obtížné. Jeho obsah v čase výzmaně kolísá, jelikož jej silně ovlivňuje jednak větrání, a potom také změny v přísunu radonu z podloží. Přísun radonu, který proniká z podloží je ovlivněn podtlakem v budově, který závisí na rozdílu venkovní a vnitřní teploty. Proto jsou zpravidla značně rozdílnékoncentrace radonu ve dne a v noci, v létě a v zimě. Vyšší hodnoty obvykle bývají v noci a v topném období.

Kdy měřit Radon v budovách:

  • před kolaudací domů a bytů
  • před rekonstrukcí domů a bytů
  • pro zdravé bydlení
  • pro zvýšení atraktivity při prodeji domu, bytu

Má li mít měření alespoň nějakou vypovídající hodnotu, musí být toto měření radonu v budovách prováděno po delší dobu. Nejjednodušším a přitom nejobjektivnějším způsobem je změřit roční průměrnou hodnotu radonu, za pomocí tzv. stopových detektorů, které se umístí do vybraných místností objektu na dobu jednoho roku. Tento radonový průzkum se provádí v rámci Radonového programu ČR, koordinovaného Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a je pro občany zdarma.

Pokud je ovšem potřeba zjistit koncentraci rychleji, (např.před rekonstrukcí nebo při kolaudaci domu), lze si objednat krátkodobá měření. Toto měření trvá obvykle minimálně týden a jeho výsledkem měření průměrná objemová aktivita radonu. Pokud se naměří vyšší výskyt radonu, je nutné provést odpovídající protiradonová opatření. Metody pro snížení koncentrace radonu uvnitř stavebního objektu spočívají převážně v zamezení pronikání tohoto plynu do vnitřního prostoru.