Radonové mapy

Radonové mapy jsou informativní nástroj k určení výskytu radonu v dané oblasti. Vycházejí z map geologických a poměrně věrně kopírují předpokládané vlastnosti zemin a hornin podloží v hloubce 1 m pod povrchem. Při jejich konstrukci se vycházelo i z výsledků měření některých firem. Vzhledem k měřítku, ve kterém jsou zpracované, nemohou mapy postihnout lokální diference a těžko je lze použít pro určení radonového indexu konkrétní parcely. Už vůbec nelze dle jejich výsledku navrhnout potřebnou izolaci, protože z nich neurčíme ani třetí kvartil, ani převažující propustnost. Z vlastní zkušenosti víme, že v místě, kde mapa ukazuje nízký radonový index, lze naměřit vysoký a naopak.

Radonová mapa

Radonová mapa

Radonové mapy jsou dostupné na internetu na stránkách české geologické služby. Příslušnou mapu nalezneme na www.geologicke-mapy.cz/radon , vybereme příslušný okres a poté hledanou obec. Orientace v mapě je jednoduchá (dle vysvětlivek), nízký radonový index je žlutá barva, střednímu radonovému indexu odpovídá okrová a růžová je vysoký radonový index.