Protiradonová izolace

Měření na pozemcích provádím podle metodiky SÚJB a schváleného programu zabezpečení jakosti. Toto měření je požadováno projektanty a stavebními úřady na počátku výstavby.

Jeho účelem je rozdělit pozemky na ty s nízkým radonovým indexem a ostatní.

Měření radonového indexu 1

Na pozemcích s nízkým radonovým indexem není potřeba dělat zvláštní opatření ke snížení pronikání přírodního radonu do objektu – postačí běžná izolace proti zemní vlhkosti.

Na ostatních pozemcích norma ČSN 73 61 01 ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží požaduje protiradonová opatření. Ve většině případů postačí protiradonová izolace s utěsněnými prostupy. V malém procenti (tzv.extrémně vysoký radonový index – není termínus technikus) je třeba protiradonovou izolaci doplnit o provětranou vrstvu. Způsoby provedení a praktická doporučení zákazníci mohou získat při bezplatných konzultacích.

V případě zájmu provedu výpočet potřebné tloušťky protiradonové izolace.

Průzkum provádím obvykle do 14 dnů od objednání, v případě potřeby jsme schopni termín zkrátit bez navýšení ceny

Měření radonového indexu 2

Jako podklady pro provedení průzkumu požadujeme:

  • číslo parcely a katastrální území
  • zákres umístění objektu na pozemku
  • polohu případných inženýrských sítí na pozemku (pokud jsou v půdorysu a těsném okolí budoucího objektu
  • objednávku s fakturačními a kontaktními údaji
  • informaci o přístupnosti pozemku (oplocení, uzamčení apod.)
  • při požadavku výpočtu izolace půdorys spodního podlaží a řez objektem

Podklady je možno zaslat mailem, faxem, poštou či doručit osobně

Měření radonu na pozemcích

Měření radonu na pozemcích se provádí u novostaveb a nových přístaveb rodinných domů, bytových domů, komerčních objektů, administrativních budov, před vydáním stavebního povolení či ohlášky stavby. Výsledky měření musí být součástí kompletní dokumentace, včetně navrženého opatření proti radonu. Měření je také často prováděno pro stanovení ceny pozemku, před jeho prodejem, nebo při jeho koupi.

Při měření na pozemcích tzv. radonovém průzkumu pozemku se zjišťuje Radonový index pozemku.

Radonový index pozemku

Radonový index pozemku vyjadřuje množství radonu a jeho transportní schopnosti z podloží v hloubce 0.8m. Určují se tedy dva parametry: objemová aktivita radonu a propustnost zemin. Na každé měřené ploše je odebíráno vždy několik vzorků. Na základě koncentrace radonu v půdním vzduchu a propustnosti podloží ze základové půdy jsou zařazovány pozemky do tří kategorií radonového indexu. Čím vyšší je koncentrace radonu v podloží, tím vyšší je samozřejmě radonový index pozemku. V případě, že je stavba navrhována na pozemku se středním, nebo vysokýmradonovým indexem, musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z podloží.

Protiradonová opatření

Pokud naměřené hodnoty přesahují povolené limity, je nutné navrhnout opatření vedoucí k ochraně budoucího stavebního díla. Jedná se zejména o plynotěsnou izolaci základů stavebního díla, eventuálně o vytvoření odvětrávaného prostoru.