Protiradonová izolace

Měření na pozemcích provádím podle metodiky SÚJB a schváleného programu zabezpečení jakosti. Toto měření je požadováno projektanty a stavebními úřady na počátku výstavby.

Jeho účelem je rozdělit pozemky na ty s nízkým radonovým indexem a ostatní.

Měření radonového indexu 1

Na pozemcích s nízkým radonovým indexem není potřeba dělat zvláštní opatření ke snížení pronikání přírodního radonu do objektu – postačí běžná izolace proti zemní vlhkosti.

Na ostatních pozemcích norma ČSN 73 61 01 ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží požaduje protiradonová opatření. Ve většině případů postačí protiradonová izolace s utěsněnými prostupy. V malém procenti (tzv.extrémně vysoký radonový index – není termínus technikus) je třeba protiradonovou izolaci doplnit o provětranou vrstvu. Způsoby provedení a praktická doporučení zákazníci mohou získat při bezplatných konzultacích.

V případě zájmu provedu výpočet potřebné tloušťky protiradonové izolace.

Průzkum provádím obvykle do 14 dnů od objednání, v případě potřeby jsme schopni termín zkrátit bez navýšení ceny