Radon na Českokrumlovsku

Radon je radioaktivní plyn vznikající v rozpadové řadě uranu. Běžně se vyskytuje v pórech a puklinách hornin.  Je součástí sedimentů a svahových sutí. Může pronikat do objektů a hromadit se v nich.

Stupeň ohrožení se vyjadřuje radonovým indexem pozemku (dříve radonovým nebezpečím). Známe plochy s nízkým radonovým indexem,  kde by měly pro bezpečné stavění fungovat běžné stavební postupy. Na plochách se středním a vysokým radonovým indexem je třeba provést protiradonová opatření. U stávajících objektů je pravděpodobnost výskytu radonu vyšší při vyšším radonovém indexu a při horším stavebním stavu. Zvýšené hodnoty OAR se však nemusí vyhnout ani oblasti s nízkým radonovým indexem.

Orientační radonový index lze vyčíst z radonových map dostupných na internetu. Mapy vycházejí většinou ze znalosti horninového podloží. Naše třicetileté zkušenosti z měření charakterizují Českokrumlovsko jako oblast s převážně středním radonovým indexem. Samotný Český Krumlov je geologicky tvořen pestrou sérií českokrumlovskou, tedy střídáním rul, grafitických rul a vápenců. Na rulách a grafitických rulách jsou hodnoty vyšší (třeba Domoradice), vápence vykazují nižší hodnoty. Ze staveb jsou nejvíce postiženy objekty bez izolací a přímo na skalním podloží. Lipensko patří k šumavské větvi moldanubika a zdejší kamenité svahové suti mají střední až vysoký radonový index. Vysoké hodnoty jsou také v okolí Kaplice (žulový pluton). Naopak nízký radonový index se vyskytuje v masivu Kleti, kde granulity mají nižší aktivitu.

V příloze 25 vyhlášky 422/2016 pro sledování radonu na pracovištích jsou uvedeny v okrese Český Krumlov jako nejproblematičtější obce Besednice, Pohorská Ves a Soběnov.