Odvětrání radonu – z podloží

Napsalsuperspravce

Odvětrání radonu – z podloží

Odvětrání radonu z podloží je dnes již spíše historická záležitost. Dnes bývá chybně zaměňována za systém podtlaků.

V 90 letech se používala metoda odvětrání radonu z podloží. Byl to systém, kdy do štěrkové vrstvy pod betonovou deskou se přiváděl průduchy v základech venkovní vzduch a přes sběrné děrované potrubí se odváděl vzduchotěsnou trubkou (pomocí komínového efektu, nebo ventilátorem) nad střechu. Tím docházelo k odvodu radonu zpod základové desky. Metoda to byla účinná. Neobstála však z hlediska tepelně technického. Úmyslné pouštění studeného vzduchu do základové konstrukce jsme tehdy kompenzovali izolací podlahy. Přesto bylo od tohoto postupu upuštěno. Byl nahrazen tzv. systémem podtlaků. Ten je původnímu řešení velmi podobný (proto ta záměna), jen nemá přisávání. Zcela odlišný je však princip. Systém podtlaků vytváří pomocí komínového efektu nebo ventilátoru pod základovou deskou podtlak, který jednak snižuje difuzi radonu izolací (klesá rozdíl tlaků, nebo dojde k jeho otočení) a v případě vzniku netěsnosti podtlak omezí, nebo zamezí přisávání půdního vzduchu z podloží a v optimálním případě do podloží vstupuje vzduch z místnosti, místo opačně. Tím se sníží nároky na protiradonovou izolaci.

About the author

superspravce administrator