Odvětrání radonu z místnosti – zkušenosti

Napsalsuperspravce

Odvětrání radonu z místnosti – zkušenosti

Jedním z faktorů ovlivňujícím koncentraci radonu (OAR) v místnosti je větrání. Matematická rovnice stanovující koncentraci radonu má ve jmenovateli koeficient větrání. Znamená to, že koncentrace radonu v místnosti (daného objemu a přísunu radonu) je nepřímo úměrná větrání. Zdvojnásobíme-li větrání, klesne koncentrace radonu na polovinu a naopak, snížíme-li větrání na polovinu stoupne koncentrace radonu dvakrát.

Lze si tím vysvětlit, proč radon nebyl takovým problémem ve starých obytných objektech. V době, kdy většina domů používala lokální vytápění pevnými palivy (kamny) byla v topném období zajištěna vysoká výměna vzduchu. Veškerý vzduch, který prošel komínem, musel do místnosti přijít netěsnostmi. Koeficient větrání se tak pohyboval okolo 3 h-1. V těsné místnosti by kamna nehořela. Postupem času bylo lokální vytápění nahrazováno ústředním vytápěním a do místnosti přicházela jen trubka s topnou vodou a místnosti byly utěsňovány. Tak klesal i koeficient větrání a rostla koncentrace radonu.

Máme měřením ověřeno, že stará dřevěná okna měla koeficient větrání 0,3 h-1 i když byla zavřená. Současná plastová okna nedosahují koeficientu větrání ani 0,1 h-1. U nových objektů počítá norma ČSN 73 0601 s průnikem radonu z podloží maximálně do koncentrace 30 Bq/m3. Stavební materiály jsou z hlediska radiace kontrolované, nejsou však zanedbatelným zdrojem. Vliv vody z veřejných vodovodů je zanedbatelný, problém může nastat u vlastního vrtu. Příliš těsný rodinný dům bez rekuperace může být špatný z hlediska hygienického (vlhkost, CO2, formaldehyd a další) i v něm může být překročena doporučená hodnota OAR, při dodržení postupů protiradonové ochrany (ČSN 73 0601 protiradonová izolace, utěsněné prostupy a odvětrání podloží). U takovýchto domů je nezbytná nucená výměna vzduchu.

About the author

superspravce administrator