Monthly Archive Listopad 2017

Napsalsuperspravce

Odvětrání radonu – z podloží

Odvětrání radonu z podloží je dnes již spíše historická záležitost. Dnes bývá chybně zaměňována za systém podtlaků.

V 90 letech se používala metoda odvětrání radonu z podloží. Byl to systém, kdy do štěrkové vrstvy pod betonovou deskou se přiváděl průduchy v základech venkovní vzduch a přes sběrné děrované potrubí se odváděl vzduchotěsnou trubkou (pomocí komínového efektu, nebo ventilátorem) nad střechu. Tím docházelo k odvodu radonu zpod základové desky. Metoda to byla účinná. Neobstála však z hlediska tepelně technického. Úmyslné pouštění studeného vzduchu do základové konstrukce jsme tehdy kompenzovali izolací podlahy. Přesto bylo od tohoto postupu upuštěno. Byl nahrazen tzv. systémem podtlaků. Ten je původnímu řešení velmi podobný (proto ta záměna), jen nemá přisávání. Zcela odlišný je však princip. Systém podtlaků vytváří pomocí komínového efektu nebo ventilátoru pod základovou deskou podtlak, který jednak snižuje difuzi radonu izolací (klesá rozdíl tlaků, nebo dojde k jeho otočení) a v případě vzniku netěsnosti podtlak omezí, nebo zamezí přisávání půdního vzduchu z podloží a v optimálním případě do podloží vstupuje vzduch z místnosti, místo opačně. Tím se sníží nároky na protiradonovou izolaci.

Napsalsuperspravce

Odvětrání radonu z místnosti – zkušenosti

Jedním z faktorů ovlivňujícím koncentraci radonu (OAR) v místnosti je větrání. Matematická rovnice stanovující koncentraci radonu má ve jmenovateli koeficient větrání. Znamená to, že koncentrace radonu v místnosti (daného objemu a přísunu radonu) je nepřímo úměrná větrání. Zdvojnásobíme-li větrání, klesne koncentrace radonu na polovinu a naopak, snížíme-li větrání na polovinu stoupne koncentrace radonu dvakrát.

Lze si tím vysvětlit, proč radon nebyl takovým problémem ve starých obytných objektech. V době, kdy většina domů používala lokální vytápění pevnými palivy (kamny) byla v topném období zajištěna vysoká výměna vzduchu. Veškerý vzduch, který prošel komínem, musel do místnosti přijít netěsnostmi. Koeficient větrání se tak pohyboval okolo 3 h-1. V těsné místnosti by kamna nehořela. Postupem času bylo lokální vytápění nahrazováno ústředním vytápěním a do místnosti přicházela jen trubka s topnou vodou a místnosti byly utěsňovány. Tak klesal i koeficient větrání a rostla koncentrace radonu.

Máme měřením ověřeno, že stará dřevěná okna měla koeficient větrání 0,3 h-1 i když byla zavřená. Současná plastová okna nedosahují koeficientu větrání ani 0,1 h-1. U nových objektů počítá norma ČSN 73 0601 s průnikem radonu z podloží maximálně do koncentrace 30 Bq/m3. Stavební materiály jsou z hlediska radiace kontrolované, nejsou však zanedbatelným zdrojem. Vliv vody z veřejných vodovodů je zanedbatelný, problém může nastat u vlastního vrtu. Příliš těsný rodinný dům bez rekuperace může být špatný z hlediska hygienického (vlhkost, CO2, formaldehyd a další) i v něm může být překročena doporučená hodnota OAR, při dodržení postupů protiradonové ochrany (ČSN 73 0601 protiradonová izolace, utěsněné prostupy a odvětrání podloží). U takovýchto domů je nezbytná nucená výměna vzduchu.

Napsalsuperspravce

Odvětrání radonu z místnosti – protiradonové opatření

Pokud máme místnost, ve které je překročena doporučená hodnoty OAR ( objemová aktivita radonu) je nejjednodušším opatřením k jejímu snížení zvýšení výměny vzduchu. Zdvojnásobíme-li větrání, klesne koncentrace radonu na polovinu. Toto opatření má však svou hranici. Vyšší výměna vzduchu sebou přináší větší spotřebu energie a velmi vysoká výměna vzduchu může pobyt v místnosti udělat nepříjemným (nepříjemné proudění vzduchu).

Pro hospodárný návrh větrání je potřeba zjistit důvod výskytu radonu (zdroj). Pokud je zdroj v místnosti, je potřeba větrat místnost. Pokud je zdroj mimo ní, může stačit odvětrat místnost se zdrojem radonu (například sklep).

Větrání je možné zajistit přirozeným způsobem – větrací průduchy, trvale otevřené okénko, apod., nebo nuceně – ventilátory. Vzhledem k tomu, že radon je většinou do budovy nasáván pomocí podtlaku, doporučujeme větrání přetlaková, případně rovnotlaká. Podtlakové větrání by mohlo zvýšit přísun radonu a tak situaci případně zhoršit. Budeme-li chtít snížit tepelnou ztrátu způsobenou zvýšeným větráním, budeme volit jednotky s rekuperací. Druhou možností je teplo odebírat odváděnému vzduchu a vracet je do objektu.

U nových nízkoenergetických staveb je rekuperace nezbytná. Funguje také jako protiradonové opatření a například při měření radonu